Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die beroep doet op de dienstverlening van Stichting Wetswinkel Veenendaal (zowel gedurende het spreekuur als via e-mail). Bij aanvang van het intakegesprek zal cliënt gevraagd worden om naam en woonplaats te verschaffen. Deze gegevens dienen enkel als statistiek, welke cijfers worden gebruikt bij de aanvragen tot subsidie (gemeente Veenendaal en Raad voor Rechtsbijstand). Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast wordt cliënt gevraagd om zijn of haar handtekening ter akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden. In geval van weigering tot het verschaffen van voorgenoemde gegevens, zal cliënt elke vorm van hulp worden ontzegd.

Artikel 2 – Weigering hulp

Stichting Wetswinkel Veenendaal is niet verplicht een zaak, al dan niet in gedeelten, van cliënt in behandeling te nemen. Stichting Wetswinkel Veenendaal zal dit naar eigen inzicht beoordelen op grond van haar statuten, het beleid en de betrokken belangen.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid (I)

Cliënt dient zich ervan bewust te zijn, dat de informatie en adviezen gegeven worden door rechtenstudenten en beginnend juristen die op vrijwillige basis werkzaam zijn en geen of (zeer) beperkte praktijkervaring hebben. Cliënt mag derhalve niet zonder meer afgaan op door vrijwilligers gegeven informatie en adviezen. De adviezen dienen slechts ter oriëntatie van uw rechtspositie en eventuele vervolgstappen. Voor professionele rechtshulp dient cliënt te worden doorverwezen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid (II)

Behoudens voor zover zulks naar Nederlands recht onmogelijk is, daartoe begrepen in ieder geval gevallen van opzet of grove nalatigheid van medewerkers van Stichting Wetswinkel Veenendaal, is iedere aansprakelijkheid van medewerkers van Stichting Wetswinkel Veenendaal uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid heeft in ieder geval betrekking op gevallen waarin feitelijk of juridisch onjuiste, onvolledige of vertraagde adviezen zijn verstrekt door medewerkers van Stichting Wetswinkel Veenendaal.

Artikel 5 – Wijziging

Stichting Wetswinkel Veenendaal heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in geheel niet aan.